സേവനം

സേവനം

വിതരണക്കാരൻ മെഷീൻ അന്തിമ ഉപയോക്താവിന് വിൽക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 12 മാസമായിരിക്കും മെഷീൻ വാറന്റി.

വിതരണക്കാരൻ അന്തിമ ഉപയോക്താവിന് മെഷീൻ വാറന്റി നൽകും.വിതരണക്കാരൻ അന്തിമ ഉപയോക്താവിന് നല്ല സേവനം നൽകണം, മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, മെയിന്റനൻസ്, റിപ്പയർ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാങ്കേതിക പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുത്തണം.

ഗൂക്മ കമ്പനി വിതരണക്കാർക്ക് സാങ്കേതിക പിന്തുണ നൽകുന്നു.ആവശ്യമെങ്കിൽ, വിതരണക്കാർക്ക് അവരുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ സാങ്കേതിക പരിശീലനത്തിനായി ഗൂക്മയിലേക്ക് അയയ്ക്കാം.

ഗൂക്മ വിതരണക്കാർക്ക് ദ്രുത സ്പെയർ പാർട്സ് വിതരണം നൽകുന്നു.

സേവനം9